Reset LiteSpeed Webadmin password from terminal?

Reset LiteSpeed Webadmin password from terminal?

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Many users face issues while accessing LiteSpeed web admin at port 7080 as they forget the password or don’t know the password or didn’t save at the setup time.

So here is a quick guide on how you can reset your Litespeed webadmin password.

  1. Access your server ssh using an ssh client like bitwise or others.
  2. log in as root and change directory to /usr/local/lsws/admin/misc by running this command.

cd /usr/local/lsws/admin/misc

  1. Now run this script to change the password.

./admpass.sh

  1. Screen will ask to add name as admin like this
Now specify the password and you will receive this success massage.
All done now login to your web admin using your new password.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi