Bảng Giá SEO Google

seo

Khung Giá Tham Khảo Cho Dịch Vụ SEO

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

2 chữ

100 – 500.000

3tr

2 chữ

500.000 – 1.000.000

5tr

2 chữ

1.000.000 – 2.000.000

5tr – 6tr

2 chữ

2.000.000 – 3.000.000

6tr – 7tr

2 chữ

3.000.000 – 5.000.000

7tr – 9tr

2 chữ

5.000.000 – 10.000.000

9tr – 11tr

2 chữ

10.000.000 – 20.000.000

11tr – 13tr

2 chữ

20.000.000 – 30.000.000

13tr – 16tr

2 chữ

30.000.000 – 50.000.000

16tr – 20tr

2 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

20tr trở lên

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

3 chữ

100 – 500.000

3tr

3 chữ

500.000 – 1.000.000

5tr

3 chữ

1.000.000 – 2.000.000

5tr – 6tr

3 chữ

2.000.000 – 3.000.000

6tr – 7tr

3 chữ

3.000.000 – 5.000.000

7tr – 8tr

3 chữ

5.000.000 – 10.000.000

8tr – 10tr

3 chữ

10.000.000 – 20.000.000

10tr – 12tr

3 chữ

20.000.000 – 30.000.000

12tr – 14tr

3 chữ

30.000.000 – 50.000.000

14tr – 18tr

3 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

20tr trở lên

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

4 chữ

100 – 500.000

2tr5

4 chữ

500.000 – 1.000.000

4tr

4 chữ

1.000.000 – 2.000.000

2tr5 – 5tr5

4 chữ

2.000.000 – 3.000.000

5tr5 – 7tr

4 chữ

3.000.000 – 5.000.000

7tr – 8tr

4 chữ

5.000.000 – 10.000.000

8tr – 10tr

4 chữ

10.000.000 – 20.000.000

10tr – 12tr

4 chữ

20.000.000 – 30.000.000

12tr – 15tr

4 chữ

30.000.000 – 50.000.000

15tr – 18tr

4 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

20tr trở lên

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

5 chữ

100 – 500.000

2tr

5 chữ

500.000 – 1.000.000

3tr5

5 chữ

1.000.000 – 2.000.000

3tr5 – 4tr

5 chữ

2.000.000 – 3.000.000

4tr – 5tr

5 chữ

3.000.000 – 5.000.000

5tr – 6tr

5 chữ

5.000.000 – 10.000.000

6tr – 7tr

5 chữ

10.000.000 – 20.000.000

7tr – 8tr

5 chữ

20.000.000 – 30.000.000

8tr – 10tr

5 chữ

30.000.000 – 50.000.000

10tr – 12tr

5 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

15tr trở lên

0944.71.4545