Tôi nhìn thấy dấu chấm hỏi và ký tự lạ trên website của tôi

mysql character sets

Nếu bạn thấy ký tự lạ xuất hiện trên website, nó liên quan đến việc database của bạn gặp lỗi hoặc trang web có vấn đề về giải mã. Để sửa lỗi này, page encoding phải được đổi. website của bạn cần có UTF-8 meta tag:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Bạn cũng có thể thêm dòng sau vào đầu trang index.php:

 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

Cũng có thể do files của bạn đã được encode với UTF8 with BOM. Bạn nên mở những file này trên máy tính và encode lại với dạng UFT8 Without Bom. Sau đó upload lại. Bạn có thể đổi encoding bằng phần mềm text editor như Notepad++

0944.71.4545