Tiếng Việt trong tiêu đề của Joomla – Alias tiếng Việt cho Joomla – SEF – SEO

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Ta dùng Notepade++ mở file output.php trong thư mục http://joomquery.com/libraries/joomla/filter/output.php

Nhớ chuyển format lại thành UTF-8 without BOM
Tìm function: stringURLSafe

ta thay toàn bộ function này bằng function mới có nội dung dưới đây:

 

Ta dùng Notepade++ mở file output.php trong thư mục http://joomquery.com/libraries/joomla/filter/output.php

 

Nhớ chuyển format lại thành UTF-8 without BOM
Tìm function: stringURLSafe

 

ta thay toàn bộ function này bằng function mới có nội dung dưới đây:

 

Code:

[highlighter lang=”less” linenums=”yes” startnums=”1″]

public static function stringURLSafe($string)

   {

  

       $str = str_replace(‘-‘, ‘ ‘, $string);

      

       $utf8characters = ‘à|a, ả|a, ã|a, á|a, ạ|a, ă|a, ằ|a, ẳ|a, ẵ|a, ắ|a, ặ|a, â|a, ầ|a, ẩ|a, ẫ|a, ấ|a, ậ|a, đ|d, è|e, ẻ|e, ẽ|e, é|e, ẹ|e, ê|e, ề|e, ể|e, ễ|e, ế|e, ệ|e, ì|i, ỉ|i, ĩ|i, í|i, ị|i, ò|o, ỏ|o, õ|o, ó|o, ọ|o, ô|o, ồ|o, ổ|o, ỗ|o, ố|o, ộ|o, ơ|o, ờ|o, ở|o, ỡ|o, ớ|o, ợ|o, ù|u, ủ|u, ũ|u, ú|u, ụ|u, ư|u, ừ|u, ử|u, ữ|u, ứ|u, ự|u, ỳ|y, ỷ|y, ỹ|y, ý|y, ỵ|y, À|A, Ả|A, Ã|A, Á|A, Ạ|A, Ă|A, Ằ|A, Ẳ|A, Ẵ|A, Ắ|A, Ặ|A, Â|A, Ầ|A, Ẩ|A, Ẫ|A, Ấ|A, Ậ|A, Đ|D, È|E, Ẻ|E, Ẽ|E, É|E, Ẹ|E, Ê|E, Ề|E, Ể|E, Ễ|E, Ế|E, Ệ|E, Ì|I, Ỉ|I, Ĩ|I, Í|I, Ị|I, Ò|O, Ỏ|O, Õ|O, Ó|O, Ọ|O, Ô|O, Ồ|O, Ổ|O, Ỗ|O, Ố|O, Ộ|O, Ơ|O, Ờ|O, Ở|O, Ỡ|O, Ớ|O, Ợ|O, Ù|U, Ủ|U, Ũ|U, Ú|U, Ụ|U, Ư|U, Ừ|U, Ử|U, Ữ|U, Ứ|U, Ự|U, Ỳ|Y, Ỷ|Y, Ỹ|Y, Ý|Y, Ỵ|Y, “|, &|’;

 

       $replacements = array();

       $items = explode(‘,’, $utf8characters);

       foreach ($items as $item) {

       @list($src, $dst) = explode(‘|’, trim($item));

       $replacements[trim($src)] = trim($dst);

       }

       $str = trim(strtr($str, $replacements));

  

        //$str = strtr($str, $trans);

       // remove any ‘-‘ from the string since they will be used as concatenaters

      

      

       $lang = JFactory::getLanguage();

       $str = $lang->transliterate($str);

 

       // Trim white spaces at beginning and end of alias and make lowercase

       $str = trim(JString::strtolower($str));

 

       // Remove any duplicate whitespace, and ensure all characters are alphanumeric

       $str = preg_replace(‘/(\s|[^A-Za-z0-9\-])+/’, ‘-‘, $str);

 

       // Trim dashes at beginning and end of alias

       $str = trim($str, ‘-‘);

 

       return $str;

   }

 

[/highlighter]

Lưu lại và kiểm tra nhé

Chúc các bạn thành công

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi