Hướng dẫn repair MySQL database

wct repair db

Khi database bị crash table, để repair các database này, ta thực hiện các cách sau đây:

-Đối với database sử dụng engine InnoDB, thêm “innodb_force_recovery = 1” vào file my.cnf và restart dịch vụ mysql. Sau khi việc repair tự động hoàn tất, xóa “innodb_force_recovery = 1” trong file my.cnf và restart dịch vụ lại một lần nữa.

-Đối với database sử dụng engine MyISAM, ta sử dụng command bên dưới để repair:

mysqlcheck -u <username> -p -r <database_name>


Hoặc:

myisamchk -r -f <path_of_table>

0944.71.4545