Code tự động lấy ảnh đầu tiên làm ảnh thumbnail trong admin WordPress

fallbackthumbnail

Đây là code chuẩn nhất mà WCT muốn chia sẻ tới người dùng.

Code tự động lấy ảnh đầu tiên tạo ra ảnh thumbnail trong WordPress. Trên internet đã có nhiều Blog chia sẻ các đoạn mã, nhưng WCT đã test đều không thực thi được. Vậy nên đội ngũ WCT quyết định chia sẻ đoạn mã này nhằm giúp quý khách hàng thiết kế wordpress tại WCT được hỗ trợ những thứ tốt nhất và hiệu quả nhất.

Rất đơn giản, chỉ cần dán đoạn mã sau vào file functions.php

function wct_auto_thumb($post_id) {
	if (!defined('DOING_AUTOSAVE')||!DOING_AUTOSAVE) { // skip if autosave
		if (!($id=wp_is_post_revision($post_id)))
		$id=$post_id;
		if (isset($_POST['content'])&&!get_post_thumbnail_id($id)) { // set featured image
		$match=array();
		preg_match('/"[^"]*wp\-image\-(\d+)/',$_POST['content'],$match);
		if (isset($match[1])) set_post_thumbnail($post_id,intval($match[1]));
		}
	}
}

add_action('save_post','wct_auto_thumb');
add_action('save_post','wct_auto_thumb');
add_action('edit_post','wct_auto_thumb');
add_action('draft_to_publish', 'wct_auto_thumb');
add_action('new_to_publish', 'wct_auto_thumb');
add_action('pending_to_publish', 'wct_auto_thumb');
add_action('future_to_publish', 'wct_auto_thumb');

0944.71.4545