Cách chống View Source

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Các cách chống viewsource

1. Dùng Java Script để tạo alert khi người ta click chuột phải để xem Source, ngăn không cho họ làm điều đó
Cách này vẫn có thể View Source khi chọn ở menu View của browser
2. Dùng 1 đoạn code như thế này :

Các cách chống viewsource

1. Dùng Java Script để tạo alert khi người ta click chuột phải để xem Source, ngăn không cho họ làm điều đó
Cách này vẫn có thể View Source khi chọn ở menu View của browser
2. Dùng 1 đoạn code như thế này :

<BODY oncontextmenu=”return false” ondragstart=”return false” onselectstart=”return false”>

cho tag <  body > của bạn
Có thể View Source khi chọn ở menu View của browser
3. Dùng flash, hèm, thế thì phải thực sự kha khá về flash 1 tẹo, không thì chán lắm vả lại làm toàn bộ = flash thì fải tính đến khá nhiều công đoạn như tính sao cho visitor không phải chờ lâu để load, làm thế nào cho ấn tượng ..v…v…
4. Dùng một ít HTML code, để mở ra 1 trang mới , không có menu gì gì hết
ví dụ như thế này

<a href=”javascript:PopUp(‘http://veoclub.net/irc/’,’Pager’,’700′,’500′,’1′,’1′,’1′,’1′)”><font color=”red”><b>VeoChat</b></font></a>

Cách này chống View Source cũng khá hiệu quả
5. Cách này khá hay, có vẻ khá hữu hiệu, mọi người thử xem sao
Đầu tiên copy toàn bộ code này đã, rồi save thành 1 file html, sau đó mở ra, tống toàn bộ HTML code mà bạn muốn che giấu vào đó, và click nút “Encrypt” , và copy đoạn mã HTML đã được encrypt (mã hoá) đó, paste lại vào file mà bạn cần hide source code, Alt + F +S ==> xong

<html>

<head>

<title>Source Code Encrypter</title>

</head>

<script language=JavaScript>

</script>”; i++; if (i=1) alert(“Page compiled 1 time!”); else alert(“Page compiled “+i+” times!”);

} function selectCode() /* Selecting “Compilation” for Copying */

{ if(document.pad.text.value.length>0)

{ document.pad.text.focus(); document.pad.text.select();

} else alert(‘Nothing for be selected!’)

} function preview() /* Preview for the “Compilation” */

{ if(document.pad.text.value.length>0)

{ pr=window.open(“”,”Preview”,”scrollbars=1,menubar=1,status=1,width=700,height=3 20,left=50,top=110″); pr.document.write(document.pad.text.value);

} else alert(‘Nothing for be previewed!’)

} function uncompile() /* Decompiling a “Compilation” */

{ if (document.pad.text.value.length>0)

{ source=unescape(document.pad.text.value); document.pad.text.value=””+source+””;

} else alert(‘You need compiled code to uncompile it!’)

}

// -->

</script>

<body bgcolor=white topmargin=0 leftmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0 initStyleElements()>

<table border=0 width=100% cellspacing=0 cellpadding=0>

<tr>

<td width=100% height=”23″></td>

</tr>

<tr>

<td width=100% height=23></td>

</tr>

<tr>

<td width=100%>

<form method=post name=pad align=center>

<textarea rows=11 name=text cols=58 style=”background-color:#EBEBEB;width:95%”></textarea><br>

<input type=button value=Encrypt name=compileIt onClick=generate() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=button value=Select name=select onClick=selectCode() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=button value=Preview name=view onClick=preview() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=button value=Source name=retur onClick=uncompile() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=reset value=Clear name=clear LightOn(this) LightOut(this)>

</form>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi