Cách chống View Source

Các cách chống viewsource

1. Dùng Java Script để tạo alert khi người ta click chuột phải để xem Source, ngăn không cho họ làm điều đó
Cách này vẫn có thể View Source khi chọn ở menu View của browser
2. Dùng 1 đoạn code như thế này :

Các cách chống viewsource

1. Dùng Java Script để tạo alert khi người ta click chuột phải để xem Source, ngăn không cho họ làm điều đó
Cách này vẫn có thể View Source khi chọn ở menu View của browser
2. Dùng 1 đoạn code như thế này :

<BODY oncontextmenu=”return false” ondragstart=”return false” onselectstart=”return false”>

cho tag <  body > của bạn
Có thể View Source khi chọn ở menu View của browser
3. Dùng flash, hèm, thế thì phải thực sự kha khá về flash 1 tẹo, không thì chán lắm vả lại làm toàn bộ = flash thì fải tính đến khá nhiều công đoạn như tính sao cho visitor không phải chờ lâu để load, làm thế nào cho ấn tượng ..v…v…
4. Dùng một ít HTML code, để mở ra 1 trang mới , không có menu gì gì hết
ví dụ như thế này

<a href=”javascript:PopUp(‘http://veoclub.net/irc/’,’Pager’,’700′,’500′,’1′,’1′,’1′,’1′)”><font color=”red”><b>VeoChat</b></font></a>

Cách này chống View Source cũng khá hiệu quả
5. Cách này khá hay, có vẻ khá hữu hiệu, mọi người thử xem sao
Đầu tiên copy toàn bộ code này đã, rồi save thành 1 file html, sau đó mở ra, tống toàn bộ HTML code mà bạn muốn che giấu vào đó, và click nút “Encrypt” , và copy đoạn mã HTML đã được encrypt (mã hoá) đó, paste lại vào file mà bạn cần hide source code, Alt + F +S ==> xong

<html>

<head>

<title>Source Code Encrypter</title>

</head>

<script language=JavaScript>

<!–

//////////////////////////////////////////////////////////////////

// Source Code Encrypter v1.0 //

//////////////////////////////////////////////////////////////////

// //

// This JavaScript can be freely used as long as this message //

// stays here in the header of the script. Any modifications //

// and bugs found (and fixed) are appreciated. //

// Script submitted/featured on Dynamicdrive.com //

// Visit http://www.dynamicdrive.com for source code //

// Svetlin Staev, thewebmonster@altavista.com //

////////////////////////////////////////////////////////////////// var i=0; var ie=(document.all)?1:0; var ns=(document.layers)?1:0; function initStyleElements() /* Styles for Buttons Init */

{ var c = document.pad; if (ie)

{

//c.text.style.backgroundColor=”#DDDDDD”; c.compileIt.style.backgroundColor=”#C0C0A8″; c.compileIt.style.cursor=”hand”; c.select.style.backgroundColor=”#C0C0A8″; c.select.style.cursor=”hand”; c.view.style.backgroundColor=”#C0C0A8″; c.view.style.cursor=”hand”; c.retur.style.backgroundColor=”#C0C0A8″; c.retur.style.cursor=”hand”; c.clear.style.backgroundColor=”#C0C0A8″; c.clear.style.cursor=”hand”;

} else return;

}

/* Buttons Enlightment of “Compilation” panel */ function LightOn(what)

{ if (ie) what.style.backgroundColor = ‘#E0E0D0’; else return;

} function FocusOn(what)

{ if (ie) what.style.backgroundColor = ‘#EBEBEB’; else return;

} function LightOut(what)

{ if (ie) what.style.backgroundColor = ‘#C0C0A8’; else return;

} function FocusOff(what)

{ if (ie) what.style.backgroundColor = ‘#DDDDDD’; else return;

}

/* Buttons Enlightment of “Compilation” panel */ function generate() /* Generation of “Compilation” */

{ code = document.pad.text.value; if (code)

{ document.pad.text.value=’Compiling…Please wait!’; setTimeout(“compile()”,1000);

} else alert(‘First enter something to compile and then press CompileIt’)

} function compile() /* The “Compilation” */

{ document.pad.text.value=”; compilation=escape(code); document.pad.text.value=”<script> <!– document.write(unescape(“”+compilation+””)); //–> </script>”; i++; if (i=1) alert(“Page compiled 1 time!”); else alert(“Page compiled “+i+” times!”);

} function selectCode() /* Selecting “Compilation” for Copying */

{ if(document.pad.text.value.length>0)

{ document.pad.text.focus(); document.pad.text.select();

} else alert(‘Nothing for be selected!’)

} function preview() /* Preview for the “Compilation” */

{ if(document.pad.text.value.length>0)

{ pr=window.open(“”,”Preview”,”scrollbars=1,menubar=1,status=1,width=700,height=3 20,left=50,top=110″); pr.document.write(document.pad.text.value);

} else alert(‘Nothing for be previewed!’)

} function uncompile() /* Decompiling a “Compilation” */

{ if (document.pad.text.value.length>0)

{ source=unescape(document.pad.text.value); document.pad.text.value=””+source+””;

} else alert(‘You need compiled code to uncompile it!’)

}

// –>

</script>

<body bgcolor=white topmargin=0 leftmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0 initStyleElements()>

<table border=0 width=100% cellspacing=0 cellpadding=0>

<tr>

<td width=100% height=”23″></td>

</tr>

<tr>

<td width=100% height=23></td>

</tr>

<tr>

<td width=100%>

<!– Compilation Panel –>

<form method=post name=pad align=center>

<textarea rows=11 name=text cols=58 style=”background-color:#EBEBEB;width:95%”></textarea><br>

<input type=button value=Encrypt name=compileIt onClick=generate() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=button value=Select name=select onClick=selectCode() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=button value=Preview name=view onClick=preview() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=button value=Source name=retur onClick=uncompile() LightOn(this) LightOut(this)>

<input type=reset value=Clear name=clear LightOn(this) LightOut(this)>

</form>

<!– Compilation Panel –>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

0944.71.4545