Mở mod_rewrite để sử dụng được .htaccess trên localhost

Để sử dụng được htaccess thì web server phải có mod_rewrite(nếu dùng Apache), để mở mod_rewrite lên chỉ cần vào file httpd.conf của Apache thay đổi dòng sau:

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

thành

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

(bỏ dấu # )
sau đó restart lại Apache.

0944.71.4545