Một số lệnh ssh và Scripts của Cpanel

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Sau đây là một số lệnh command dành cho bạn khi dùng SSH trên nền linux và  ControlCpanel

rm -rf ( file_name ) xóa file hoặc foder, bạn có thể xóa nhiều file cùng lúc bằng dấu cách, ví dụ : rm -rf file1 file2 file3

rm -rf * ( xóa toàn bộ file trong thư mục bạn đang đứng ) bạn có thể kết hợp lệnh này để xóa một định dạng file theo ý muốn, ví dụ : rm -rf *.txt lệnh này sẽ xóa toàn bộ file có đuôi .txt

ls -la ( hiển thị danh mục file và foder bạn đang đứng )

ls -alh ( hiển thị file chi tiết dung lượng )

ls -alhS | more ( hiển thị file dung lượng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ )

ls -alh | grep file_name hoặc foder  ( tìm kiếm chi tiết một  file hoặc foder theo ý muốn )

cat file_name ( hiển thị nội dung file)

nano file_name ( chỉnh sửa nội dung một file bất kỳ )

Nén và giải nén file

tar zcvf  ( file_name.tar.gz  file_name hoặc foder ) lệnh tar này sẽ nén dữ liệu file hoặc foder khi bạn tar lại

tar cvf ( file_name.tar.gz  file_name hoặc foder ) lệnh này sẽ tar mà không có nén file hoặc foder ( bạn có thể dùng lệnh này để tránh làm CPU Server hay VPS của bạn load cao khi Server hoặc VPS cấu hình yếu hoặc đang load cao )

 tar zxvf ( file_name.tar.gz ) giải nén file tar

Các lệnh Scripts của Cpanel

/scripts/adddns Add a Dns Entry
/scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
/scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)
/scripts/adduser Add a User
/scripts/admin Run WHM Lite
/scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache
/scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
/scripts/editquota Edit A User’s Quota
/scripts/finddev Search For Trojans in /dev
/scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
/scripts/findtrojans < /var/log/trojans
/scripts/fixtrojans < /var/log/trojans
/scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
/scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
/scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
/scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
/scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
/scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
/scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
/scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
/scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
/scripts/ipusage Display Ipusage Report
/scripts/killacct Terminate an Account
/scripts/killbadrpms Delete \”Security Problem Infested RPMS\”
/scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
/scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
/scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
/scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
/scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
/scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd.conf
/scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
/scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
/scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update
/scripts/secureit Remove non-important suid binaries
/scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account
/scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from
/scripts/suspendacct Suspend an account
/scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
/scripts/ulimitnamed RH 6 only. Install a version of bind to handle many many zones
/scripts/unblockip Unblock an IP
/scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
/scripts/upcp Update Cpanel
/scripts/updatenow Update /scripts
/scripts/wwwacct Create a New Account

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi