Hướng Dẫn Thay Đổi Biến upload Sử Dụng Kusanagi

banner2

Trong quá trình sử dụng, không ít khách hàng upload dữ liệu nhưng lại gặp phải những lỗi và giải pháp là cần thay đổi lại các biến:

memory_limit  , upload_max_filesize , post_max_size

Vì vậy, để các bạn có thể sửa các biến trên, các bạn thao tác như sau :

1- Connect SSH sử dụng phần mềm putty

2- Tiếp theo, các bạn sử dụng các câu lệnh và sửa biến tại các file sau :

#cd /etc/nginx/conf.d/
#vim domain_http.conf
#kusanagi restart

Trong trường hợp thay đổi chưa thành công các bạn tiếp tục với câu lệnh sau:

#cd /etc/php7.d/
#vim php.ini
#cd /etc/nginx/conf.d/
#vim tenmien_http.conf
# kusanagi restart

0944.71.4545