How To Limit Search Results For Specific Post Types in WordPress

How To Limit Search Results For Specific Post Types in WordPress

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Have you ever wondered how you can limit your search results to specific post types? Its not very hard. We’ve already showed you how to disable the search feature in WordPress by modifying the functions.php file. Now we’re going to do the same thing except to filter our search results.

Open your functions.php file and add the following codes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
function searchfilter($query) {
    if ($query->is_search && !is_admin() ) {
        $query->set('post_type',array('post','page'));
    }
return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','searchfilter');

Notice the line that says

1
$query->set('post_type',array('post','page'));

You can filter the search results by changing the values in the array variable. Right now it is set to display posts and pages but you can modify it to display anything you want.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi